REGULAMIN SERWISU

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu „Aranżacja Wnętrz” dostępnego pod adresem www.aranzacjawnetrz.com.pl (zwanego dalej: „Serwisem”), należącego do: FHU Ekskluzywne Wnętrze Marek Suchocki, ul. Burszki 11, 41-706 Ruda Śląska, NIP: 6471661951, oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Marka Suchockiego usług drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.
 2. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Serwis, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia Usług.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 4. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 5. Strona Internetowa Serwisu – oznacza stronę internetową pod adresem www.aranzacjawnetrz.com.pl
 6. Treści – oznacza wszelkie wpisy dokonywane przez Użytkownika w Serwisie, w tym również będące utworami w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, w szczególności stanowiących zdjęcia, plany, projekty, artykuły, wizualizacje komputerowe, szkice i tym podobne, które udostępniane są przez Użytkownika.
 7. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.
 8. Usługa – działania będące usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.), obejmujący udostępnianie Użytkownikom zasobów Serwisu oraz utrzymanie Konta Użytkownika, a także inne funkcje związane z Kontem Użytkownika takie jak: możliwość dodawania artykułów, prezentacji projektów, galeria, wizytówka, prowadzenie profilu specjalisty, prezentacja portfolio, udział w konkursach, czy obsługa wiadomości wewnętrznych, newsletter.
 9. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną i który zaakceptował niniejszy Regulamin.
 10. Właściciel Serwisu – oznacza Marka Suchockiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FHU Ekskluzywne Wnętrze Marek Suchocki z siedzibą w Rudzie Śląskiej 41-706 ul. Burszki 11, NIP: PL 6471661951, REGON: 292840475, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: office@aranzacjawnetrz.com.pl.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Serwis ma na celu umożliwienie Użytkownikom nawiązywania kontaktów z innymi Użytkownikami, udział w konkursach, czerpanie porad i inspiracji z zamieszczonych treści, zdjęć, wizualizacji, artykułów, oraz udostępniania przez Użytkowników własnych Treści związanych z szeroko rozumianą aranżacją wnętrz.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domen internetowych, stron internetowych Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem Treści do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Właściciela Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Właściciela Serwisu wyrażoną na piśmie.
 3. Właściciel Serwisu dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 4. Serwis oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Serwis stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkownika ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Serwis wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Serwisu. Więcej informacji o plikach „cookies” i zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Regulaminie Prywatności dostępnym pod adresem: Polityka prywatności.
 6. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty zakończenia Rejestracji.

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja, oraz prowadzenie Konta Użytkownika w Serwisie jest bezpłatne.
 2. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Serwis i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
 3. Podczas Rejestracji Użytkownik wybiera nazwę użytkownika, który będzie identyfikował jego Konto Użytkownika. Serwis zastrzega prawo do odmowy przypisania nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na nick jest już przypisany do innego Użytkownika, a także z uwagi na względy bezpieczeństwa, lub gdy, gdy nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub zawiera dane identyfikujące inną osobę.
 4. Użytkownik ma obowiązek podać przy Rejestracji prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych, Serwisowi przysługuje prawo odmowy jego Rejestracji, lub prawo zablokowania Konta Użytkownika. O fakcie oraz przyczynach odmowy Rejestracji lub blokady Konta Użytkownik będzie poinformowany drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych, o ile po dokonaniu Rejestracji ulegną one zmianie.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie Prywatności dostępnym pod adresem: Polityka prywatności
 7. Użytkownik dokonując Rejestracji oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 8. W trakcie Rejestracji Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Serwis wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Użytkownika, a także o znanych Serwisowi lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 9. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia z Serwisem Umowy. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie przez Użytkownika stosownego oświadczenia. Oświadczenie może zostać przesłane na adres Właściciela Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Serwis. Z tą chwilą zawarta zostaje Umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 11. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego Konta Użytkownika osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

§ 4 Treści dodawane przez Użytkownika

 1. Zgodnie z §2 ust. 1 niniejszego Regulaminu, Serwis umożliwia dodawania przez Użytkowników Treści związanych z szeroko rozumianą aranżacją wnętrz. Wszelkie Treści dodawane przez Użytkowników muszą dotyczyć tej tematyki.
 2. Dokonując publikacji Treści Użytkownik oświadcza, że posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do publikacji Treści, a także do tego, aby Treści publikowane na łamach Serwisu, nie spowodowały naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. W szczególności, Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zamieszczanych Treści stanowiących przedmiot ochrony praw autorskich.
 4. W przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Właściciela Serwisu odnośnie naruszania jakichkolwiek praw przez publikowanie w Serwisie Treści (w szczególności praw autorskich), Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu trzeciego, a także zobowiązuje się zaprzestać naruszania tych praw i zobowiązuje się ponieść wszelką odpowiedzialność związaną z naruszeniem, zwalniając jednocześnie z odpowiedzialności Właściciela Serwisu.
 5. Dokonując publikacji Treści Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne:
  • korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez Serwis wszelkich Treści zamieszczonych przez Użytkownika
  • wykorzystywanie wprowadzonych przez niego Treści do promocji tych Treści przez Serwis na stronie internetowej Serwisu i profilach Serwisu na portalach społecznościowych takich jak facebook.com, instagram.com, twitter.com, instagram.com, pinterest.com, linkedin.com
  •  publikację Treści wprowadzonych przez Użytkownika w ramach sekcji redakcyjnych, konkursowych i rankingów przez Serwis na stronie internetowej Serwisu i profilach Serwisu na portalach społecznościowych takich jak facebook.com, instagram.com, twitter.com, linkedin.com
 6. W sytuacji gdy zamieszczona przez Użytkownika Treść stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik niniejszym udziela Właścicielowi Serwisu nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z umieszczonego przez Użytkownika utworu, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji, tj.: w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotniania utworu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (w szczególności w sieci Internet, prasie, telewizji, radiu, lub w innych środkach masowego przekazu bez względu na nośnik), w tym publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części we wszelkich formach; w zakresie wprowadzania utworu do obrotu, tj. wydawania i rozpowszechniania utworu w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych Serwisu; wprowadzania utworu do pamięci komputera, serwerów sieci komputerowych i umieszczania w sieci Internet, (w tym w szczególności na stronach internetowych należących do Właściciela Serwisu, jego partnerów/kontrahentów jak i na portalach i serwisach społecznościach itd.); oraz tłumaczenia, przystosowania zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze, wszystko to nieodpłatnie i bez konieczności uzyskiwania dodatkowego zezwolenia na rozpowszechnienie utworu powstałego w wyniku takich zmian (prawa zależne).
 7. Użytkownik chcący dodać Treść obowiązany jest czynić to zgodnie z instrukcją zawartą pod adresem: Dodaj projekt oraz Dodaj artykuł. Instrukcja ta określa szczegółowe wymagania dotyczące m.in. formy zamieszczanych Treści.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu Treści dodanych przez Użytkownika, bez podania przyczyny odmowy.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. W szczególności zabronione jest stosowanie wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, rozsyłania tzw. spamu.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Serwisie narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Serwis o potencjalnym naruszeniu. Serwis powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie treści będących przyczyną naruszenia.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Użytkownik może kierować w formie pisemnej lub emailem na adres Właściciela Serwisu.
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć dane zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, email) oraz opis zaistniałego problemu.
 3. Serwis niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia rozpatruje reklamacje i udziela Użytkownikowi odpowiedzi.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Regulaminie Prywatności dostępnym pod adresem: Polityka prywatności
 2. Regulamin Prywatności jest nieodłącznie związany z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Prywatności.

§7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Serwis mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie na adres Właściciela Serwisu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej lub emailem.
 3. Serwis wypowiada Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działalność Użytkowników. W szczególności Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umów zawartych po nawiązaniu kontaktu przez Użytkowników za pomocą Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 14 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
 5. W przypadku powstania sporu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.